Funkcje i biblioteki

W dziale tym opisane są funkcje PHP, które znajdują się w katalogu "core/" i "core/libraries/".

core/

W tym katalogu znajdują się wszystkie najważniejsze funkcje odpowiadające za zapisywanie, odczyt a także operacje na danych

 

 • boxes-admin.php

  Funkcje zarządzające danymi boksów, dostępne jedynie w administracji.

  deleteBox() - usuwa boks z bazy danych
  listBoxes() - wyświetla listę boksów
  saveBox() - zapisuje boks do bazy danych
  throwBox() - pobiera dane boksu z bazy danych

 • boxes.php

  Funkcje wyświetlające bannery

  throwBoxes() - zwraca tablicę z boksami aktywnymi w celu wyświetlenia ich po stronie klienta
  comments-admin.php

  Funkcje zarządzające danymi komentarzy, dostępne jedynie w administracji
  deleteComment() - usuwa komentarz z bazy danych
  deleteComments() - usuwa komentarze dla strony lub produktu
  listCommentsAdmin() - wyświetla listę komentarzy dla strony lub produktu w administracji
  listLastComments() - wyświetla ostatnio dodane komentarze na pulpicie
  saveComments() - zapisuje formularz ze statusami komentarzy przesłany z listy komentarzy
  updateProductsVotes() - zlicza średnią ocenę i ilość głosów oddanych na produkt z komentarzy zatwierdzonych

 • comments.php

  Funkcje dodające komentarze i wyświetlające komentarze dla stron i produktów

  addComment() - dodaje komentarz do bazy danych
  getDatabaseName() - pobiera nazwę pliku przechowującego komentarze dla stron lub produktów
  listComments() - wyświetla listę komentarzy dla strony lub produktu

 • common-admin.php

  Funkcje różnego rodzaju, dostępne jedynie w administracji

  checkLogin() - weryfikacja login'u i hasła w czasie logowania
  copyDirToDir() - kopiowanie szablonów z jednego katalogu do drugiego
  deleteFullDescription() - usuwa pełny opis z pliku
  listBackupFiles() - wyświetla wszystkie dostępne pliki z kopią zapasową bazy danych z katalogu "files/backup/"
  listNotifications() - wyświetla listę powiadomień i komunikatów w panelu administracyjnym (od v6.2)
  loginActions() - odpowiada za logowanie się do administracji
  restoreBackup() - przywraca dane z kopii zapasowej wg wybranych ustawień (od v6.3)
  saveFullDescription() - zapisuje pełny opis do pliku
  saveVariables() - zapisanie danych w tłumaczeniach i konfiguracji
  throwSkinsSelect() - generowanie listy skórek (katalogów), które znajdują sie w katalogu "templates/"
  throwSubpagesShowSelect() - pobranie listy dostępnych sposobów wyświetlania podstron
  throwThemesSelect() - wyświetlenie listy plików (tematów) z rozszerzeniem "php" w katalogu "templates/default/"
  throwTrueFalseOrNullSelect() - zwraca HTML‘owego select'a z wyborem tak/nie
  throwWatermarkSelect() - zwraca pole wyboru znaku wodnego

 • common.php

  Funkcje różnego rodzaju, dostępne w części klienta i w administracji

  checkEmail() - funkcja sprawdza format adresu email przesłanego przez np. formularz zamówienia
  compareArrays() - porównuje przesłane tablice z formularza do późniejszego zapisu do bazy danych stron, plików itd
  countPageNumber() - zlicza numer danej strony w przypadku paginacji/stronicowania
  cutText() - obcina zbyt długie teksty (od v6.3)
  displayDate() - funkcja wyświetla datę zmienioną wg różnicy czasu
  displayPageDetails() - wyświetla szczegółowe dane strony wg wybranych parametrów (od v6.3)
  displayPrice() - funkcja wyświetla ceny w odpowiednim formacie
  displayProductDetails() - wyświetla szczegółowe dane produktu wg wybranych parametrów (od v6.3
  generateDynamicMetaDescription() - na podstawie treści strony generuje opis dla pola meta description (od v6.3)
  generatePrice() - funkcja generuje ceny na podstawie przesłanych parametrów: ceny i wartości modyfikującej np. 10, -10, +10%, -10%
  generateSiteMap2Xml() - tworzy listę stron i produktów dla wygenerowania pliku "sitemap.xml"
  getFullDescription() - pobiera pełny opis z pliku
  getLanguageFromUrl() - funkcja pobiera język z przesłanego adresu URL
  getUrlFromGet() - generowanie zmiennych z adresu URL dla potrzeb akcji
  normalizePrice() - normalizuje przesłaną cenę przed zapisem oraz zapisuje ją
  sendEmail() - funkcja wysyła email na podstawie przesłanego formularza
  throwCaptchaText() - zwraca tablicę z losowym tekstem captcha do wpisania a także z jego zaszyfrowanym wynikiem
  throwIconsFromExt() - pobranie odpowiedniej ikonki dla rozszerzenia pliku na stronie
  throwLinksToSocial() - zwraca linki do serwisów społecznościowych
  throwSiteUrls() - zwraca tablice z pełnym i skróconym adresem strony
  throwStatus() - wyświetlenie ukrytych stron i produktów w części klienta dla administratora, jeśli jest włączona w konfiguracji opcja "Administrator może zobaczyć ukryte strony i produkty"
  throwStreetDetails() - zwraca informacje o ulicy, numerze domu i mieszkania

 • features-admin.php

  Funkcje zarządzające danymi cech, dostępne jedynie w administracji

  createFeaturesArray() - sortuje tablicę z listą cech by później ją zapisać do bazy danych
  deleteFeature() - usuwa wybraną cechę z bazy danych
  listFeatures() - wyświetla listę cech
  listProductFeaturesAdmin() - wyświetla wszystkie dostępne cechy wraz z ich wartościami wpisanymi dla danego produktu
  saveFeature() - zapisuje cechę do bazy danych
  throwFeature() - pobiera dane cechy

 • features.php

  Funkcje wyświetlające cechy produktów

  listProductFeatures() - wyświetla cechy produktu
  throwProductFeatures() - pobiera z bazy danych cechy produktu

 • files-admin.php

  Klasa FilesAdmin, która dziedziczy metody z klasy Files i wykonuje funkcje na plikach i zdjęciach jedynie w administracji

  addFiles() - zapisanie wgranych i skopiowanych plików i zdjęć do plikowej bazy danych
  addFilesFromServer() - skopiowanie wybranych plików i zdjęć z katalogu "files/"
  checkThumbnailCropRatio() - ustawia dodatek do nazwy pliku którego miniaturki są kadrowane - proporcje kadrowania (od v6.3)
  cloneProductFiles() - kopiuje pliki produktu dla potrzeb klonowania jego danych
  createArray() - funkcja przygotowuje tablice z danymi plików przed zapisem do bazy danych
  deleteFiles() - usunięcie wszystkich plików i zdjęć przypisanych do strony lub produktu
  deleteFilesFromDirs() - usuwanie plików i zdjęć z katalogu "files/"
  deleteSelectedFiles() - usunięcie wybranych zdjęć i plików z listy
  generateThumbDirs() - generowanie nazw katalogów z miniaturkami w katalogu "files/"
  generateThumbs() - wygenerowanie miniaturek przesłanych zdjęć
  listAllLinkFiles() - wyświetlenie wszystkich zdjęć i plików przypisanych do strony lub produktu
  listFilesInDir() - generowanie listy zdjęć i plików w katalogu "files/"
  listLastFiles() - wyświetla ostatnio dodane pliki
  saveFiles() - zapisywanie danych (opis, pozycja itd.) plików i zdjęć do plikowej bazy danych
  throwRatioFileName() - zmienia nazwę pliku którego miniaturki są kadrowane dodając proporcje kadrowania (od v6.3)
  uploadFile() - Wgrywa plik przesłany z komputera na serwer

 • files.php

  Klasa Files wykonuje wszystkie funkcje na plikach i zdjęciach w części klienta i w administracji

  generateCache() - wygenerowanie tablicy (cache) z plikowej bazy danych zawierającej dane zdjęć i plików
  getDefaultImage() - pobiera domyślne zdjęcie strony lub produktu
  listFiles() - wyświetlenie listy plików
  listGalleryImages() - wyświetla listę zdjęć w postaci galerii (góra/dół)
  listImagesByTypes() - wyświetlenie listy zdjęć z podziałem na typy (lewy/prawy itd)
  listPreviewImages() - wyświetlanie podglądu zdjęć w szczegółach produktu
  throwDbNames() - zwracanie nazwy plikowej bazy danych

 • fixes-admin.php

  Funkcje pobierające i sprawdzające dostępne poprawki
  checkFileToUpgrade() - sprawdza czy dany błąd został poprawiony
  getBugFixes() - pobiera plik z poprawkami błędów z serwera OpenSolution.org i wyświetla informacje o tym czy zostały poprawione

 • lang-admin.php

  Funkcje wykonujące modyfikacje na tłumaczeniach, dostępne jedynie w administracji

  addLanguage() - dodanie nowego języka, stworzenie odpowiednich plików w katalogu "database/" i jego podkatalogach
  deleteLanguage() - usunięcie wybranego języka z odpowiednimi plikami w katalogu "database/" i jego podkatalogach
  listLangVariables() - pobranie z tablicy $lang (pliki w katalogu "lang/") danych i wyświetlenie ich
  listLanguages() - wyświetlenie listy dostępnych języków na stronie
  throwLangSelect() - wyświetlenie listy rozwijanej z językami
  throwLanguages() - pobranie wszystkich nazw języków z katalogu "lang/"

 • orders-admin.php

  Klasa OrdersAdmin pełni funkcję zarządzania zamówieniami złożonymi przez klientów

  deleteOrder() - usuwa zamówienie wraz z przydzielonymi do niego produktami
  deleteOrderPayment() - usuwa status płatności zamówienia
  deletePaymentShipping() - usuwa sposób płatności lub dostawy
  exportOrders() - eksportuje dane zamówień do pliku CSV
  generateCache() - generuje listę wszystkich zamówień i zapisuje do zmiennej klasy
  generateOrdersSearchListArray() - generuje listę zamówień na podstawie przesłanego wyszukiwanego słowa i statusu
  listLastOrders() - wyświetla najnowsze zamówienia
  listOrderStatuses() - wyświetla listę zmienionych statusów zamówienia
  listOrdersAdmin() - wyświetla listę zamówień generując kod HTML
  listPaymentsShippingAdmin() - wyświetla listę sposobów płatności lub dostaw generując kod HTML
  listProductsAdmin() - wyświetla zamówione produkty w panelu administracyjnym
  listShippingPaymentsForm() - wyświetla listę płatności przypisanych do sposobu dostawy generując kod HTML
  moveDatabaseFiles() - usuwa tymczasowe pliki z danymi na których operuje skrypt i nadpisuje pliki w "database/" jak: orders.php, orders_ext.php i orders_products.php
  saveOrder() - zapisuje dane zamówienia wraz z produktami i sposobem dostawy i płatności
  saveOrders() - zapisuje zmienione statusy zamówień przesłanych przez formularz z listy zamówień
  savePaymentShipping() - zapisuje sposób płatności lub dostawy.
  throwOuterPaymentsSelect() - zwraca pole wyboru z zewnętrznymi systemami płatności

 • orders.php

  Klasa Orders pełni funkcję zarządzania koszykiem i zapisywania zamówienia

  addOrder() - zapisuje dane zamówienia przesłane z formularza
  checkEmptyBasket() - sprawdza czy koszyk jest pusty
  checkFields() - sprawdza przesłany formularz zamówienia
  countPaymentPrice() - zlicza cenę płatności. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza opcję "Darmowa dostawa od wartości zamówienia" wyświetla cenę 0.
  countShippingPrice() - zlicza cenę dostawy w zależności od wagi zamówienia.
  deleteFromBasket() - usuwa wybraną pozycję z koszyka
  findOrder() - zwraca id zamówienia na podstawie przesłanego unikalnego klucza
  generateBasket() - funkcja powołuje zmienną przechowującą produkty dodane do koszyka
  generateProducts() - generuje zmienną z listą produktów w zamówieniu
  listProducts() - funkcja generuje kod HTML z listą produktów w zamówieniu
  listProductsBasketInfo() - zwraca dane do wyświetlenia boksu z zawartością koszyka
  saveBasket() - zapisuje koszyk z przesłanymi, zmienionymi ilościami produktów
  saveOrderPayment() - zapisuje status płatności w zamówieniu do pliku
  sendEmailWithOrderDetails() - wysyła email do administratora i klienta ze szczegółami otrzymanego zamówienia.
  throwLastId() - zwraca ostatnie id zamówienia lub elementu w koszyku w zależności od podanego parametru
  throwOrder() - wyświetla szczegóły zamówienia tj. dane klienta, płatność i dostawę
  throwOrderKey() - zwraca zakodowany klucz dla zamówienia
  throwOrderPayment() - pobiera status płatności zamówienia
  throwPaymentShipping() - zwraca szczegóły sposobu płatności lub dostawy
  throwPaymentsShipping() - zwraca tablicę ze sposobami płatności lub dostawami w zależności od podanego parametru
  throwSavedOrderId() - sprawdza id zamówienia na podstawie przesłanego ciastka
  throwShippingPaymentPrice() - generuje koszt dostawy i płatności na podstawie podanych parametrów
  throwShippingPaymentsSelect() - wygenerowanie listy dostępnych sposobów płatności i dostaw w postaci HTML'owego select'a
  throwStatus() - wyświetla status zamówienia.

 • pages-admin.php

  Klasa PagesAdmin, która dziedziczy metody z klasy Pages i wykonuje funkcje na stronach jedynie w administracji

  createArray() - funkcja przygotowuje tablice z danymi stron przed zapisem do bazy danych
  deletePage() - usuwanie strony i jej podstron
  generatePagesSearchListArray() - przegląda i filtruje strony na podstawie wyszukiwanej frazy
  listLastPages() - funkcja wyświetla ostatnio dodane strony
  listPagesAdmin() - wyświetlenie listy wszystkich stron
  listPagesAdminSearch() - wyświetlenie listy stron, które posiadają w swej treści podaną frazę
  listSubPagesAdmin() - wyświetlenie listy wszystkich podstron podanej strony
  savePage() - zapisanie danych strony i dodanych do niej plików i zdjęć
  savePages() - zapisanie danych stron (pozycja, status) przesłanych z listy stron
  throwPagesSelectAdmin() - wygenerowanie listy stron w postaci HTML‘owego select'a
  throwProductsPagesSelectAdmin() - wygenerowanie listy stron w postaci HTML'owego select'a
  throwProductsSubPagesSelectAdmin() - wygenerowanie listy podstron w postaci HTML'owego select'a
  throwSubPagesSelectAdmin() - wygenerowanie listy podstron w postaci HTML‘owego select'a
  throwSubpagesIdAdmin() - pobranie id wszystkich podstron dla podanej strony

 • pages.php

  Klasa Pages odpowiada za funkcje na stronach w części klienta i w administracji
  generateCache() - wygenerowanie tablicy (cache) z plikowej bazy danych z danymi stron
  generateMenuData() - przygotowanie tablicy z danymi stron dla potrzeb menu
  generatePageParents() - pobranie id wszystkich stron nadrzędnych do pierwszego zagłębienia dla podanej podstrony
  getPageDefaultImage() - pobiera domyślne zdjęcie podanej strony (od v6.2)
  getPageName() - pobiera nazwę podanej strony (od v6.2)
  getPageShortDescription() - pobiera krótki opis podanej strony (od v6.2)
  listSiteMap() - wyświetla listę stron i podstron dla mapy strony
  listSubpages() - pobranie listy podstron podanej strony
  listSubpagesGallery() - wyświetla podstrony w postaci galerii zdjęć
  sortPages() - sortuje tablicę ze stronami po id lub nazwie itp. w zależności od wybranej opcji w liście stron
  throwAllChildrens() - pobranie id wszystkich podstron do ostatniego zagłębienia dla podanej strony
  throwMenu() - generowanie kodu HTML menu
  throwPage() - pobranie wszystkich danych strony
  throwPagesTree() - pobranie drzewka dostępu do stron nadrzędnych podanej strony
  throwSubMenu() - generowanie podstron w menu – funkcja zależna od throwMenu

 • payments.php

  checkDotpay() - odbiera dane na temat płatności z systemu Dotpay

  checkMoneybookers() - odbiera dane na temat płatności z systemu Moneybookers
  checkPaymentCurl() - weryfikuje dane odebrane z systemu płatności
  checkPaymentNotify() - na podstawie odpowiedzi weryfikuje system płatności
  checkPaypal() - odbiera dane na temat płatności z systemu Paypal
  checkPlatnosciPl() - odbiera dane na temat płatności z systemu PlatnosciPl
  checkPlatnosciPlSig() - sprawdza wygenerowany klucz przez systemu PlatnosciPl
  checkPrzelewy24() - odbiera dane na temat płatności z systemu Przelewy24
  checkTransferuj() - odbiera dane na temat płatności z systemu Transferuj
  listProductsZagiel() - pobiera zamówione produkty i generuje kod dla systemu Żagiel
  throwEserviceToken() - pobiera klucz dla płatności Eservice
  throwOuterPaymentsFields() - wyświetla dostępne kanały płatności dla danego systemu płatności

 • plugins-admin.php

  checkBinaryMode() - sprawdza czy skrypt został wgrany na serwer w trybie binarnym (od v6.3)
  getPluginsList() - pobiera listę dodatków ze strony OpenSolution.org
  getScriptByVersion() - pobiera nazwę skryptu na podstawie jego wersji
  installPlugin() - instaluje dodatek w skrypcie
  listAvailablePlugins() - wyświetla wszystkie dostępne dodatki
  modifyScript() - wykonuje poszczególne kroki instalacji dodatku

 • products-admin.php

  Klasa ProductsAdmin, która dziedziczy metody z klasy Products, wykonuje funkcje na stronach tylko w administracji.
  cloneProduct() - klonuje dane produktu
  createArray() - funkcja przygotowuje tablice z danymi produktów przed zapisem do bazy danych
  deleteProduct() - usuwa produkt
  deleteProductExtensions() - usuwa dane dodatkowe dla produktu
  exportProducts() - eksportuje dane produktów do pliku CSV
  importProducts() - importuje dane produktów z pliku CSV
  listLastProducts() - funkcja wyświetla ostatnio dodane produktu
  listProductsAdmin() - wyświetlenie listy wszystkich produktów
  saveProduct() - zapisuje szczegóły produktu wysłanych przez formularz produktu
  saveProductExtensions() - zapisuje dane dodatkowe dla produktu
  saveProducts() - analizuje przesłane pozycje i statusy z formularza z listy produktów.

 • products.php

  Klasa Products odpowiada za funkcje wykonywane na produktach jak wyświetlanie szczegółów, generowanie listy produktów itp.
  generateCache() - generuje listę wszystkich produktów
  generateProductsListArray() - generuje listę produktów potrzebnych do wyświetlenia listy
  generateProductsSearchListArray() - przegląda i filtruje produkty na podstawie wyszukiwanej frazy
  getProductBasketLink() - pobiera link dodawania podanego produktu do koszyka (od v6.3)
  getProductDefaultImage() - pobiera domyślne zdjęcie podanego produktu (od v6.2)
  getProductName() - pobiera nazwę podanego produktu (od v6.2)
  getProductPrice() - pobiera cenę podanego produktu (od v6.2)
  getProductShortDescription() - pobiera krótki opis podanego produktu (od v6.2)
  listBestsellersProducts() - wyświetla listę najlepiej sprzedające się produkty
  listProducts() - wyświetla listę produktów na danych wygenerowanych
  listProductsPromoted() - wyświetla wyróżnione produkty
  listSiteMap() - wyświetla listę produktów do mapy strony
  sortProducts() - funkcja sortuje tablice produktów wg id, pozycji, ceny lub statusu
  throwProduct() - pobiera szczegółowe dane produktu
  throwProductsPagesTree() - wyświetla listę stron, w których znajduje się podany produkt.

 • vouchers-admin.php

  listVouchersAdmin() - wyświetla listę kuponów rabatowych w administracji
  saveVoucher() - zapisuje dane kuponu rabatowego do bazy danych

 • vouchers.php

  changeVoucherPrice() - zmienia cenę na podstawie podanego kuponu rabatowego
  checkVoucherForOrderBeforeSend() - sprawdza dostępność kuponu rabatowego
  deleteVoucher() - usuwa kupon rabatowy
  saveVoucherUse() - sprawdza czy użyty kupon rabatowy był poprawny i jeśli tak zapisuje jego dane
  throwVoucher() - zwraca dane kuponu rabatowego

 • core/libraries/

  W tym katalogu znajdują się biblioteki, które przechowują funkcje do wszechstronnego zastosowania, podzielone wg kategorii/plików. Opisujemy tutaj najważniejsze funkcje wykorzystywane w tym projekcie.

Do góry
Kontakt
Nagroda